Kommunfullmäktige, nämnder och utskott (13 st)

Kommunfullmäktige är kommunens högsta organ och är utsett av folket i allmänna val. I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden
Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
Valnämnden
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens budgetutskott
Krisledningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bygg- och miljönämnden
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden